அந்தாதி ஹைக்கூ!

தூண்டி விட்டதும்
சுடர் விட்டது
அகல்விளக்கு!

விளக்கு ஏற்றியதும்
அடியில் ஒளிந்துகொண்டது
இருட்டு!

இருட்டுக் கடையில் வாங்கினாலும்
எடையில் குறையவில்லை!
இனிப்பு!

இனிப்புக் கடை!
கூட்டம் மொய்த்தும் மகிழவில்லை!
ஈக்கள்.

ஈக்கள் சூழ்ந்தன
இறந்து கிடந்தான்
அனாதை!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: