பாடல்கள் பலவிதம்!

ஒரே கருத்துள்ள வரிகள்! அதை மூன்று கவிஞர்கள் தங்களுக்கே உரிய சிறப்பான கவிநயத்திலும் தமிழ் சிறப்பிலும் தனித்தன்மையிலும் எப்படி சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்பதை சொல்லுவதே இத்தொடரின் நோக்கம். பாடலாசிரியர் கவிஞர் ப்ரணாவின் தொகுப்பு இனி தொடர்ந்து உங்களோடு பேசும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: