கவிதைச்சாரல்! ஏப்ரல்

பெண்ணவள்….
——————————— 
பெண்..என்பவள்
மானுட வம்சத்தின்
கண்ணவள்…!
அவளொரு
புடவைக்கட்டிய
புதையல்…..!
பிரிந்த மனதை
ஒன்றிணைக்கும்
தையல்….!


அவளொரு
புரட்டிப்படிக்கும்
புது நாவல்….!
இருவிழி பேசியதை
பேச மறுக்கும்
நா-அவள்…!
அவளொரு
பொறுமைக் காக்கும்
பூமி…!
கண்ணெதிரே
நாம் வணங்கும்
சாமி…!


மீட்டத் தெரிந்தவர்களுக்கு
அவளொரு
வீணை…..!
முகம் காட்ட
தெரியாதவர்களுக்கு
அவள் வீணே….!
ஆண்கள் தேடும்
அற்புத
சுயவரம்…..!
அதுவே
அவளின்
வரம்….!


அவள்
குடும்பத்தின்
பொருளாதாரம்…!
அதுவே
ஆடவரின்
ஆதாரம்….!


பெண்
நடமாடும்
அலாரம்….!
அவளே சில நேரம்
நடனமாடும்
மது-ரம்…..!


இல்லத்தோட்டத்தில்
அவளொரு
தாமரை…!
இல்லங்களில்
துள்ளி விளையாடும்
அவளொரு
தா-மரை….!!!


ஆக்கம்:
எல்.இரவி.
எழுத்தாளர்
செ.புதூர்.612203.
செல்.9952720995.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: