கவிஞர் முத்து ஆனந்த் துளிப்பாக்கள்

கவிஞர் முத்து ஆனந்த் துளிப்பாக்கள்

 காரணம்!

சுற்றுச்சூழல் மட்டுமல்ல

மனசுகளும் மாசுபட

மனிதர்களே காரணம்!

         புரட்சி!

அடுத்தவர்களுக்கு

நடக்கும்போது மட்டுமே

ரசிக்கப்படுகிறது புரட்சி!

           கல்!

கல்கூடக் கரைந்து விடுகிறது

ஆனால் மனசுகள்தான்

கரைவதேயில்லை!

 காற்று!

காதலிக்க

ஆரம்பித்துவிட்டால்

காற்று (ம்) கூடக் கவிதையாகும்!

    ஆட்சி!

உன்னைப் பார்த்த பின்

என் மனமெங்கும்

காதல்தான் ஆட்சி புரிகிறது!

      விருந்து!

இனிப்பும் கசப்பும்

கலந்த விருந்து

காதல்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: