செம்மொழித் தமிழுக்கு இணையில்லை. +++++++++++++++++++

தொன்மைமிகு செம்மொழித் தமிழ்

மேன்மையுறு இலக்கியத் தடங்கள்தோறும்

கடைச்சங்க நூல்கள் செப்புகின்ற

தமிழர்தம் வாழ்வுதனை நன்கறிந்தோம் !

குறள் கூறும் வாழ்வியலில்

குன்றமெனத் தமிழர் மாண்பு 

ஈராயிரம் ஆண்டுகளாய் இத்தரையில் 

முத்திரைப் பதித்ததை நாமறிந்தோம் !

இரட்டைக் காப்பியங்கள் மானுடத்தின்

அகக்கண்ணைத் திறந்துவைத்து

அறிவார்ந்த சிந்தனையை மண்மீது

பரவவிட்டச் செய்திகளை மறப்போமா?

இன்றளவும் செம்மொழியில் வரிவடிவம்

பரிணாம வளர்ச்சியில் புகழீட்டி

பூலோகம் குரலெழுப்பும் வாழ்த்தொலியால்

புவிமாந்தர் மகிழ்வெய்தி திளைக்கின்றார் !

இலக்கிய நூல்களின் சீர்மிகு வரிகளை

ஒலிவடிவம் சிதைக்காது போதித்து

சொற்சுவையும் பொருள்சுவையும் குன்றாது

இக்காலத் தலைமுறையை வாழ்விப்போம் !

 ….கா.ந.கல்யாணசுந்தரம் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: